กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

นายมีศักดิ์ เชื้อจารย์ชิน
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/10

นางราตรี เครือพันธ์
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5/8

นางรัศมี มีแก้ว
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/8

นางสาววิภาภรณ์ สะเดา
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/10

นางสาวณพัชญา อุปถานา
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/10

นางวีราภรณ์ ปองไป
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/10

นางสาวอมรรัตน์ เศษฤทธิ์
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/4

นางนฎปพร เหล็กจารย์
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/8

นางกฤติยา เทียนทอง
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/9

นางสาวสคณพัฒน์ ศรีมณีรัตน์
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/8

นางสาวธัญลักษณ์ ทุมพิลา
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5/7

นางสาวสุพัตรา วงค์แสงน้อย
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/10

นางสาววัฒนียา แสนสามารถ
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/10

Miss Grechelle Callote Lavanza
ครูต่างชาติ

Miss Flordeliza Abuyan Zubia
ครูต่างชาติ

Miss Nguyen Thi kim van
ครูต่างชาติ

Miss Rochell Dayao
ครูต่างชาติ