กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

ดร.กัยสิทธิ์ วงค์จำปา
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

นางสุภาลักษณ์ รัตนมาลี
ครู คศ.3

นางเพ็ญวิภา อินดูวา
ครู คศ.3

นางราตรี เครือพันธ์
ครู คศ.3

นางสาวสนทยา กำลังหาญ
ครู คศ.3

นางรัศมี มีแก้ว
ครู คศ.2

นางวิภาภรณ์ สะเดา
ครู คศ.2

นายมีศักดิ์ เชื้อจาร์ชิน
ครู คศ.1

นางวีราภรณ์ ปองไป
ครู คศ.2