กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ

นางรัชนี จันทะนะ
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ

นางจิตบรรจง โถนิมิตร์
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4/2

นางน้ำใจ ชอบสูงเนิน
ครู คศ.2

นางสาวนวพร ณรงค์รักษาเขต
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4/8

นายพัทตนนท์ สอนคำ
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/7

นางสาวญาสุมินทร์ คุณบุราณ
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/8

นางสาววรกร พรมพินิจ
ครูอัตราจ้าง

นายธนธรณ์ เสริมทรง
ครูอัตราจ้าง