กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ

นายณัฐวัตร เขียวดี
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ

นางเรียบร้อย พ่อบาล
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/8

นางจิตบรรจง โถนิมิตร์
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/3

นางรัชนี จันทะนะ
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5/8

นางสาวภัคมน แก่นงาม
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5/3

นางสาวกาญจนัตฐา คำประภา
ครู คศ.1

นางสาวนวพร ณรงค์รักษาเขต
ครูผู้ช่วย

นางณัฐริณีย์ วงค์ตาผา
ครูอัตราจ้าง
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/7