ปฏิทินกิจกรรมโรงเรียน
วัน เดือน ปี กิจกรรม สถานที่ / การแต่งกาย หน่วยงานเจ้าของเรื่อง
13 ม.ค. 60 ถึง 14 ม.ค. 60 การเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ ประจำปีการศึกษา 2559