กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ

นางอุทัยวรรณ ฤทธิธาดา
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ

นางวิรัตน์ ตงศิริ
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/7

นางนันทิยา กองแก้ว
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6/8

นางสุมาลี ศิริปรีชากุล
ครู คศ.3

นายโกมินทร์ เถาว์ชาลี
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/9

นางสาวเนตรชนก สารทอง
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6/1

นายดุสิต ไชยวงษา
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/3

นายศุทิวัส เชื้อคำฮด
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/7

นายศรชัย ไกรษร
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4/6

นางรุ่งทิพย์ แก่นดี
ครู คศ.1

นางกนกอร ตามะลี
ครู คศ.1

นายอนุสรณ์ คงแสนคำ
ครูผู้ช่วย