กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ

นายอภิรุฬห์ แก้วสี
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ

นางอุทัยวรรณ ตั้งวิกรัย
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5/8

นางรุ่งทิพย์ แก่นดี
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4/1

นางสาวธินดาพร สุตนนท์
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/3

นายดุสิต ไชยวงษา
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/3

นายศุทิวัส เชื้อคำฮด
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/2

นางกนกอร ตามะลี
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6/1

นางสุภัทราภรณ์ โคตะ
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4/4

นางสาวกมลทิพย์ ทิพย์สุทธิ์
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/9

นายอนุสรณ์ คงแสนคำ
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/8

นางส่าวหทัยรัตน์ บุญแสง
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/1

นางสาวอริศรา มุศิริ
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/5

นางสาววิชุฎา มานะพระ
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/6

นายวินัย บุรัตน์
ครูอัตราจ้าง