ทำเนียบผู้บริหาร
ชื่อ-นามสกุล : นายปราโมทย์ เทพกูล
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยา
ดำรงตำแหน่งเมื่อ :
ชื่อ-นามสกุล : นายวัชรินทร์ บุญพินิจ
ตำแหน่ง : รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงบประมาณ
ดำรงตำแหน่งเมื่อ :
ชื่อ-นามสกุล : นางอุไรวรรณ แสนมิตร
ตำแหน่ง : รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารวิชาการ
ดำรงตำแหน่งเมื่อ :
ชื่อ-นามสกุล : นายภูษิต แสนสุภา
ตำแหน่ง : รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารกิจกรรมนักเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ :
ชื่อ-นามสกุล : นางเยาวเรศ กลางโคตร์
ตำแหน่ง : รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล
ดำรงตำแหน่งเมื่อ :