ทำเนียบผู้บริหาร
ชื่อ-นามสกุล : นายอภิเชษฐ์ สุนทรส
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยา
ดำรงตำแหน่งเมื่อ :