กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นายชำนาญศิลป์ สุวรรณไตรย์
ครู คศ.2

นางรัศมี ธนโชคดี
ครู คศ.3

นางอุไรรัตน์ วงค์จำปา
ครู คศ.3

นางสาวแน่งน้อย วงศ์ตาทำ
ครู คศ.2

นายเศกสรร จันทะนาม
ครู คศ.2

นางสาวนิตยา จันทามี
ครู คศ.1

นางวงค์พยอม ทองชัย
ครู คศ.1

นายปราการ มูลประสาน
ครู คศ.1

นางสาววิไลวรรณ สูญราช
ครู คศ.1

นางสาวปรานี แสนสามารถ
ครูผู้ช่วย

นางสาวพักตร์พริ้ง เพชรอินทร์