กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

นายชำนาญศิลป์ สุวรรณไตรย์
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4/4

นางรัศมี ธนโชคดี
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4/2

นางอุไรรัตน์ วงค์จำปา
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/4

นางสาวแน่งน้อย วงศ์ตาทำ
ครู คศ.2

นายเศกสรร จันทะนาม
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5/7

นางสาวนิตยา จันทามี
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น

นางวงค์พยอม ทองชัย
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/9

นายปราการ มูลประสาน
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6/4

นางสาววิไลวรรณ สูญราช
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/1

นางสาวปรานี แสนสามารถ
ครูผู้ช่วย

นางสาวพักตร์พริ้ง เพชรอินทร์
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/8