กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

นางวงค์พยอม ทองชัย
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/5

นางอุไรรัตน์ วงศ์จำปา
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/5

นายเศกสรร จันทะนาม
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6/8

นายปราการ มูลประสาน
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6/2

นางสาววิไลวรรณ สูญราช
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/7

นางสาวนิตยา จันทามี
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/7

นางสาวปาณะณัฏฐา แสนสามารถ
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/1

นางสาวแน่งน้อย วงศ์ตาทำ
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5/3

นายศิริชาติ วงค์หนายโกฎ
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/4

นายธนากร คุ้มนายอ
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/4

นายชีวัน นาโคกุล
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/2

นางสาวฉันทนา นามวงษา
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5/1

นางสาวกมณชนค ชัยธนาราวิสิฐ
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6/4

นางสาวพัชรพร เชื้อดวงผูย
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4/7