วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
ปรัชญา/วิสัยทัศน์
วิสัยทัศน์ (Vision)
ภายในปีการศึกษา 2567 โรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยาเป็นโรงเรียนมาตรฐานสากล บนพื้นฐานความเป็นไทย