บุคลากรทางการศึกษา

นายประริเยศ ไตรยราช
นักการ

นายทันสมัย อุตตะมาตย์
นักการ

นายไพโรจน์ เชื้อดวงผูย
นักการ

นายวันชัย เชื้อดวงผุย
พนักงานขับรถ

นายสุชาติ ช่องงาม
พนักงานขับรถ

นายต๋อม ชาวคนดง
นักการ

นายประชาสินธุ์ ปุลิง
นักการ

นายประจักษ์ ปัททุม
นักการ

นางสุทิสา คนล้ำ
แม่บ้าน

นางน้อยวดี มีระหงษ์
แม่บ้าน

นางวีระวัลย์ วังทะพันธ์
แม่บ้าน

นางพิมล ทองภา
แม่บ้าน

นางวิลัย พรหมคนซื่อ
แม่บ้าน