กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

นางอาระยะ ตั้งวิกรัย
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

นายอรรคพงษ์ สินเธาว์
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/1

นายธีระเดช ลือธิสาร
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6/6

นางสาวเนาวรัตน์ คำสุรินทร์
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/1

นายนพเรศ ตงศิริ
ครูอัตราจ้าง
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5/6

นายชัยรัตน์ สมพงษ์ผึ้ง
ครูอัตราจ้าง
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/7

นายพัชร วังทะพันธ์
ครูอัตราจ้าง
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/4