คณะกรรมการสถานศึกษา
คณะกรรมการสถานศึกษา
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยา
1. นายธีระศักดิ์  เชืื้อกุณะ                     ประธานกรรมการสถานศึกษา               
2. จ.ส.อ.สมศักดิ์  กิจขุนทด                  กรรมการสถานศึกษา 
3. นายวันชัย  วังทะพันธ์                       กรรมการสถานศึกษา 
4. นายธวัชชัย  มณีกุลทรัพย์                  กรรมการสถานศึกษา 
5. นางช่อเอื้อง  เชื้อกุลา                       กรรมการสถานศึกษา 
6. นายน่าน  บุญญานุภาพ                     กรรมการสถานศึกษา 
7. นางดาราวรรณ  มณีกุลทรัพย์              กรรมการสถานศึกษา 
8. นายบุญเลื่อน  สิมะลี                        กรรมการสถานศึกษา 
9. นายนเรศ  ตั้งวิกรัย                           กรรมการสถานศึกษา 
10. ดร.จินตนา  กุลากุล                        กรรมการสถานศึกษา 
11. ร.ต.อ.อัมพร  เสนาะเสียง                 กรรมการสถานศึกษา 
12. ดร.รัตนา  คำเพชรดี                        กรรมการสถานศึกษา 
13. พระครูกิตติพัฒนสุนทร                    กรรมการสถานศึกษา 
14. พระครูวิชิตวรเขต                           กรรมการสถานศึกษา 
15. นายปราโมทย์  เทพกูล                   กรรมการและเลขานุการ