พันธกิจ / เป้าหมาย
พันธกิจ / เป้าหมาย
พันธกิจ(Mission)
1.ส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู้เรียนทุกคนได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึงและมีคุณภาพตามมาตรฐานสากล
2.ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตร
3.พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้สามารถจัดการเรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
4.พัฒนาระบบการบริหารจัดการโดยยึดหลักธรรมาภิบาล โดยใช้นวัตกรรมการบริหารองค์กรภายใต้ รูปแบบ NAKAE MODEL ในการขับเคลื่อนสู่ความสำเร็จ