คณะผู้บริหาร

นายปราโมทย์ เทพกูล
ผู้อำนวยการสถานศึกษา

นางอุไรวรรณ แสนมิตร
รองผู้อำนวยการสถานศึกษา

นายวัชรินทร์ บุญพินิจ
รองผู้อำนวยการสถานศึกษา

นายภูษิต แสนสุภา
รองผู้อำนวยการสถานศึกษา
เบอร์โทร : 081-5925926

นางเยาวเรศ กลางโคตร์
รองผู้อำนวยการสถานศึกษา