กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

นางศิริพันธ์ บุญคร่ำ
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

ดร.รัตนา คำเพชรดี
ครู คศ.3

นางไพบูลย์ อุ่นศรี
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5/2

นางสาววิไลณี วงค์ตาขี่
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6/9

นางช่อเอื้อง เชื้อกุลา
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/8

นางสุพัตรา ปากรพรหม
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/2

นางสาวอรรัชดา วจีสิงห์
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/5