กลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางศิริพันธ์ บุญคร่ำ
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาไทย

ดร.รัตนา คำเพชรดี
ครู คศ.3

นางไพบูลย์ อุ่นศรี
ครู คศ.3

นางสาววิไลณี วงค์ตาขี่
ครู คศ.3

นางช่อเอื้อง เชื้อกุลา
ครู คศ.2

นางสุพัตรา ปากรพรหม
ครู คศ.1

นางสาวอรรัชดา วจีสิงห์
ครูผู้ช่วย