กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

นางช่อเอื้อง เชื้อกุลา
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

นางจันทร์ทิมา เชื้อดวงผูย
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/2

นางพรภิมล กีฬาพันธ์
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5/5

นางสาวจีระนันนท์ เชื้อดวงผุย
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/4

นางสุพัตรา ปากรพรหม
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5/2

นางสาวนฤมล เมษา
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4/5

นางสาวจุฬาลักษณ์ เทือกขันตี
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4/5

นางสาวณัฐนพิน ทินโน
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/1

นางสาวปรียานุช เทพทอง
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/5

นางสาวประภัสสร สุพร
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/9

นางสาวศิริลักษณ์ วังสุขี
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/2