กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางวันวิสา ภูมิประเสริฐ
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4/7

นายวชิระ ภูมิประเสริฐ
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/6

นางสาวรุ่งทิวา พูลประสาน
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/5

นางณภัทรสรณ์ เอกวงศา
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/5

นางสาวนิภาภรณ์ ชอบสูงเนิน
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4/6

นายวชิราชัย ตามะลี
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6/1

นายเอกลักษณ์ ท้าวฤทธิ์
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5/1

นายนพวงศ์ พลโลก
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4/3

นายจตุรภุช ไพรสณฑ์
ครู คศ.2

นางดวงพร กำลังหาญ
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/2

นางสาวคิดสา สุขรี
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6/7

นางขนิษฐา พลโลก
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/3

นายวสันต์ สอนพิมพ์พ่อ
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6/3

นางสาวชนิตา เชื้อกูล
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6/2

นางสาวศรัญญา พิมพ์สิน
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6/5

นางสาววนิดา ภูหัวไร่
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/3

นางนันทนา แก่นจันทร์
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/6

นางปริญญา หอมสมบัติ
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/3

นายฐากูร เสวิวัฒน์
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6/8

นางสาวศิวาภรณ์ จันทร์ชนะ
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6/3

นางสาวจิณณ์ณณัช บัวชุม
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5/7

นางประภัสสร สังกะสินสู่
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4/8

นางสาวทัศนีย์ โคตสมบัติ
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/8

นางสาวกาญจนัตฐา คำประภา
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4/2

นายณัฐวัตร เขียวดี
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/6

นางสาวภัคมน แก่นงาม
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5/4