กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

นายวชิระ ภูมิประเสริฐ
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

นายวัฒนา ไตรยราช
ครู คศ.3

นางสาวบุษบา รัตนคุณากร
ครู คศ.3

นายศรีมงคล เจริญรัตน์
ครู คศ.3

นางอัชรา ลอว์สัน
ครู คศ.3

นางวันวิสา ภูมิประเสริฐ
ครู คศ.3

นางสาวคิดสา สุขรี
ครู คศ.3

นางสาวรุ่งทิวา พูนประสาน
ครู คศ.2

นางกรรณิการ์ เจนเชี่ยวชาญ
ครู คศ.2

นางสาวนิภาภรณ์ ชอบสูงเนิน
ครู คศ.1

นางสาวประภาพร วรรณดี
ครู คศ.1

นายวชิราชัย ตามะลี
ครู คศ.1

นายนพวงค์ พลโลก
ครู คศ.1

นายชยาวุธ เชื้อดวงผุย
ครู คศ.1

นางสาวทัศนีย์ โสประดับ
ครูผู้ช่วย

นายจตุรภุช ไพรสณฑ์
ครูผู้ช่วย

นางสาวโชติกา ผลันอากาศ
พนักงานราช