กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นายวชิระ ภูมิประเสริฐ
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/1

นายวัฒนา ไตรยราช
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น

นางสาวบุษบา รัตนคุณากร
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6/3

นายศรีมงคล เจริญรัตน์
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/8

นางอัชรา ลอว์สัน
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/1

นางวันวิสา ภูมิประเสริฐ
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5/1

นางสาวคิดสา สุขรี
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6/2

นางสาวรุ่งทิวา พูนประสาน
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5/6

นางกรรณิการ์ เจนเชี่ยวชาญ
ครู คศ.2

นางสาวนิภาภรณ์ ชอบสูงเนิน
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4/8

นางสาวประภาพร วรรณดี
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5/7

นายวชิราชัย ตามะลี
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6/6

นายนพวงค์ พลโลก
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4/7

นายชยาวุธ เชื้อดวงผุย
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6/4

นางสาวทัศนีย์ โสประดับ
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/9

นายจตุรภุช ไพรสณฑ์
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น

นางสาวโชติกา ผลันอากาศ
พนักงานราช
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4/1