ประวัติโรงเรียน
ประวัติโรงเรียน

ประวัติโรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยา 

               โรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยาเปิดสอนเมื่อ    วันที่  20  มิถุนายน  2505   ในขณะนั้นยังไม่มีอาคารและสถานที่เรียน  จึงอาศัยเรียนที่โรงเรียนนาแก  สังกัดกองประถมศึกษา(โรงเรียนนาแกพิทยาคม  สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานในปัจจุบัน)   รับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1(ม.ศ.1)  จำนวน  1  ห้องเรียน  มีนักเรียน   43   คน    นายก้อน   มีระหงส์    รักษาการในตำแหน่งครูใหญ่   ตั้งชื่อโรงเรียนว่าโรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยา 

             ต่อมาข้าราชการ    พ่อค้า    ประชาชนชาวอำเภอนาแก    มีมติให้จัดสร้างอาคารเรียนชั่วคราวที่

ถนนสาย  สกลนคร-นาแก  (หมู่บ้านโนนสามัคคีในปัจจุบัน)  นายจันทร์  บัณฑิต  ครูโทโรงเรียนธาตุพนม 

มาดำรงตำแหน่งครูใหญ่  เมื่อวันที่  1  กรกฎาคม  2505  เมื่ออาคารใหม่สร้างเสร็จแล้ว  จึงย้ายจากโรงเรียนนาแกมาสอน   ณ ที่ตั้งใหม่   เมื่อวันที่  3  พฤศจิกายน   2505    โดยเปิดสอนหลักสูตรมัธยมศึกษากระทรวงศึกษาธิการ  พ.ศ.  2505  สายสามัญ (ม.ศ.1-3)

            ปีการศึกษา  2521  เปิดสอนหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนต้น  กระทรวงศึกษาธิการ 

พุทธศักราช  2521 และหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลายสายสามัญ (ม.ศ.4-5)  พุทธศักราช  2518 

            ปีการศึกษา  2524  เปิดสอน  ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.4-5-6)  หลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการ  พุทธศักราช  2524

            ปีการศึกษา  2536  เปิดสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ

            ปีการศึกษา  2538  เปิดสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ  พุทธศักราช  2538 

กรมสามัญศึกษา

ปีการศึกษา  2539  ได้รับรางวัลพระราชทาน  ระดับมัธยมศึกษา  สถานศึกษาขนาดกลาง  ในระดับจังหวัด

ปัจจุบันเปิดสอนหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน  พุทธศักราช  2544  และหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ  พุทธศักราช  2544 

ปีการศึกษา  2546  เข้าร่วมโครงการหนึ่งอำเภอหนึ่งโรงเรียนในฝัน

ปีการศึกษา  2547  เข้าร่วมโครงการโรงเรียนวิถีพุทธ

ปีการศึกษา  2549  เป็นต้นแบบ  หนึ่งอำเภอหนึ่งโรงเรียนในฝัน

          ปีการศึกษา  2556  ได้รับรางวัลพระราชทานระดับมัธยมศึกษา สถานศึกษาขนาดใหญ่ระดับจังหวัด