ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ

นายสุดใจ วงค์ตาผา
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/2

นายนพดล ปากรพรหม
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5/2

นายศรัณย์ ไชยทองศรี
พนักงานราชการ
ครูประจำชั้น