กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาฯ

นายสุดใจ วงค์ตาผา
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาฯ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/2

นายนพดล ปากรพรหม
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5/2

นายศรัณย์ ไชยทองศรี
พนักงานราชการ
ครูประจำชั้น