กลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ

นายสุดใจ วงค์ตาผา
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ

นายนพดล ปากรพรหม
ครู คศ.3

นายศรัณย์ ไชยทองศรี
พนักงานราชการ