กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาฯ

นางสาวพรพิมล เชื้อคนหมั้น
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาฯ

นางกัญภร แก้วพิกุล
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4/1

นายนพดล ปากรพรหม
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5/2

ว่าที่ ร.ต.บัณฑิต ศรีสุมัง
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/9

นายณัฐพล เรือนมงคล
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/6

นายจักรพันธ์ นามบุดดี
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/9

นางสาวอมริสา หวังถนอม
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4/4