คณะกรรมการนักเรียน
องค์กรสภานักเรียนโณงเรียนนาแกสามัคคีวิทยา
คำขวัญของสภานักเรียน  :
     :       มานฉันท์ร่วมตรึกตรองกรองความคิด
ภา    :       วะผู้นำติดคิดสร้างสรรค์
นัก    :       พัฒนาอาสาร่วมแบ่งปัน
เรียน :       รู้ทันก้าวหน้าสู่สากล
 
อัตลักษณ์ของสภานักเรียน : รู้หน้าที่  มีภาวะผู้นำ กิจกรรมสร้างสรรค์ ร่วมกันพัฒนา  
 
เอกลักษณ์ของสภานักเรียน : ส่งเสริมวิถีประชาธิปไตย
 
วิสัยทัศน์สภานักเรียน  : สร้างเสริมความเป็นประชาธิปไตย ตามกระบวนการนิติธรรม
ตั้งมั่นบนหลักธรรมาภิบาล ความสมานฉันท์ และความพอเพียง  สร้างและขยายเครือข่าย มีภาวะผู้นำ เป็นคนเก่ง คนดี และมีน้ำใจ เข้าใจบทบาทหน้าที่ ความเป็นพลเมืองและวิถีประชาธิปไตย เพื่อให้เกิดการ   พัฒนาอย่างยั่งยืนในสังคมไทย

JPEG Image ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 213.04 KB